i abstain

i abstain teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i abstain uzak duruyorum

i abstain terimi için benzer kelimeler ve anlamları

abstain kaçınmak
abstain from kaçınmak
abstain from voting oy kullanmaktan kaçınmak
abstain from taking action harekete geçmekten kaçınmak
must abstain from kaçınmalı
abstain from alcohol alkolden uzak durmak
abstain in the hope umudundan kaçınmak
abstain from using kullanmaktan kaçınmak
did not abstain kaçınmadı
right to abstain kaçınma hakkı
abstain from eating yemekten kaçınmak
abstain entirely tamamen uzak durmak
abstain from sex seksten kaçınmak
will abstain from kaçınacak
to do or to abstain from doing yapmak ya da yapmaktan kaçınmak
you abstain çekmiyorsun
abstain from smoking sigara içmemek
are required to abstain kaçınması gerekir
did not abstain from kaçınmadı
abstain from breast-feeding emzirmekten kaçınmak
could abstain from kaçınmak
had to abstain from voting oy kullanmaktan kaçınmak zorunda kaldı
you must abstain uzak durmalısın
we prefer to abstain kaçınmayı tercih ediyoruz
the user will abstain kullanıcı kaçınır
completely abstain tamamen kaçınma
will abstain kaçınacak
would abstain kaçınmak
against or abstain aleyhte veya kaçınmak
i will abstain uzak dururum
abstain from participation katılımdan kaçınmak
for against abstain kaçınmaya karşı
parties which abstain from voting are considered oy kullanmaktan kaçınan taraflar
shall abstain from kaçınmak
abstain from participating katılmaktan kaçınmak
duty to abstain kaçınma görevi
wish to abstain kaçınmak
abstain from use kullanımdan kaçınmak
opted to abstain from the vote on the proposal before us. bizden önceki teklifle ilgili oylamadan kaçınmayı seçti.