k-means algorithm

k-means algorithm teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
k-means algorithm k-algoritması algoritması

k-means algorithm terimi için benzer kelimeler ve anlamları

means algorithm algoritma demektir
k-means clustering algorithm k-kümeleme algoritması
algorithm algoritma
division algorithm bölme algoritması
euclidean algorithm öklid algoritması
evolutionary algorithm evrimsel algoritma
proprietary algorithm tescilli algoritma
treatment algorithm tedavi algoritması
computer algorithm bilgisayar algoritması
matching algorithm eşleştirme algoritması
hash algorithm karma algoritması
diagnostic algorithm tanı algoritması
software algorithm yazılım algoritması
fitting algorithm uydurma algoritması
encryption algorithm şifreleme algoritması
control algorithm kontrol algoritması
standard algorithm standart algoritma
hashing algorithm karma algoritması
secure hash algorithm güvenli karma algoritma
smoothing algorithm yumuşatma algoritması
fuzzy algorithm bulanık algoritma
search algorithm arama algoritması
core algorithm çekirdek algoritması
scoring algorithm puanlama algoritması
pid algorithm pid algoritması
ranking algorithm sıralama algoritması
public key algorithm açık anahtar algoritması
optimization algorithm optimizasyon algoritması
sorting algorithm sıralama algoritması
screening algorithm tarama algoritması
imaging algorithm görüntüleme algoritması
testing algorithm test algoritması
algorithm performance algoritma performansı
tracking algorithm izleme algoritması
algorithm behind arkasındaki algoritma
smart algorithm akıllı algoritma
signature algorithm imza algoritması
decision tree algorithm karar ağacı algoritması
self-learning algorithm kendi kendine öğrenme algoritması
heuristic algorithm sezgisel algoritma
digital signature algorithm dijital imza algoritması
message-digest algorithm ileti özeti algoritması
management algorithm yönetim algoritması
random algorithm rastgele algoritma
consensus algorithm fikir birliği algoritması
strong algorithm güçlü algoritma
state of art algorithm son teknoloji algoritması
rsa algorithm rsa algoritması
blast algorithm patlama algoritması
fast charge algorithm hızlı şarj algoritması