x-bar graph

x-bar graph teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-bar graph x çubuk grafiği