x-bar graph

x-bar graph teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-bar graph x çubuk grafiği

x-bar graph terimi için benzer kelimeler ve anlamları

bar graph çubuk grafiği
bar graph display çubuk grafik görüntüleme
graph bar grafik çubuğu
stacked bar graph yığılmış çubuk grafiği
led bar graph led çubuk grafiği
double bar graph çift çubuk grafiği
horizontal bar graph yatay çubuk grafiği
vertical bar graph dikey çubuk grafiği
bar graph indicator çubuk grafik göstergesi
pressure bar graph basınç çubuğu grafiği
a bar graph çubuk grafiği
output bar graph çıktı çubuk grafiği
a pressure bar-graph bir basınç çubuk grafiği
graph bar chart grafik çubuk grafiği
vertical stacked bar graph dikey yığılmış çubuk grafiği
going from bar to bar bardan bara gitmek
we love going from bar to bar bardan bara gitmeyi seviyoruz
8 bar - 415 bar 8 bar - 415 bar
circle graph daire grafiği
linear graph doğrusal grafik
linear-graph doğrusal grafik
graph grafik
graph paper grafik kağıdı
graph theory grafik teorisi
graph- grafiklerle
line graph çizgi grafiği
social graph sosyal grafik
picture graph resim grafiği
trend graph trend grafiği
plot graph arsa grafiği
plot a graph bir grafik çiz
graph layout grafik düzeni
the graph below aşağıdaki grafik
graph data grafik verileri
open graph açık grafik
graph display grafik gösterimi
a graph grafik
stacked graph yığılmış grafik
graph key grafik tuşu
graph format grafik formatı
area graph alan grafiği
directed graph yönlendirilmiş grafik
in the graph below aşağıdaki grafikte
graph chart grafik grafiği
radar graph radar grafiği
calibration graph kalibrasyon grafiği
on the graph grafikte
call graph çağrı grafiği
bipartite graph iki taraflı grafik
create a graph grafik oluştur