wacc - weighted average cost of capital

wacc - weighted average cost of capital teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
wacc - weighted average cost of capital wacc - ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti

wacc - weighted average cost of capital terimi için benzer kelimeler ve anlamları

cost of capital, wacc sermaye maliyeti
weighted average cost of capital ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti
weighted average capital cost ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti
weighted average cost ağırlıklı ortalama maliyet
weighted average cost method ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi
average weighted cost ortalama ağırlıklı maliyet
weighted average cost formula ağırlıklı ortalama maliyet formülü
under the weighted average cost formula ağırlıklı ortalama maliyet formülü altında
weighted cost of capital ağırlıklı sermaye maliyeti
t2-weighted, diffusion-weighted, t2 ağırlıklı, difüzyon ağırlıklı,
weight average cost of capital ortalama sermaye maliyeti
average cost of capital ortalama sermaye maliyeti
weighted average ağırlıklı ortalama
time weighted average zaman ağırlıklı ortalama
volume weighted average price hacim ağırlıklı ortalama fiyat
weighted average life ağırlıklı ortalama ömür
weighted average number ağırlıklı ortalama sayı
weighted average price ağırlıklı ortalama fiyat
weighted average shares outstanding ağırlıklı ortalama hisse senetleri
weighted average maturity ağırlıklı ortalama vade
weighted average number of shares ağırlıklı ortalama hisse sayısı
weighted average measure ağırlıklı ortalama ölçü
weighted moving average ağırlıklı hareketli ortalama
weighted average shares ağırlıklı ortalama hisse
weighted grade point average ağırlıklı not ortalaması
weighted average method ağırlıklı ortalama yöntemi
weighted average exercise price ağırlıklı ortalama egzersiz fiyatı
weighted average rate ağırlıklı ortalama oran
volume weighted average trading price hacim ağırlıklı ortalama işlem fiyatı
weighted-average assumptions ağırlıklı ortalama varsayımları
weighted average exchange rate ağırlıklı ortalama döviz kuru
weighted average common shares outstanding ağırlıklı ortalama ortak hisse senetleri
weighted average basis ağırlıklı ortalama baz
weighted average yield ağırlıklı ortalama verim
weighted average grade ağırlıklı ortalama notu
weighted average value ağırlıklı ortalama değer
weighted average share price ağırlıklı ortalama hisse fiyatı
weighted average interest rate ağırlıklı ortalama faiz oranı
total weighted average toplam ağırlıklı ortalama
weighted average tariff rate ağırlıklı ortalama tarife oranı
probability-weighted average olasılık ağırlıklı ortalama
area-weighted average alan ağırlıklı ortalama
weighted average interest ağırlıklı ortalama faiz
weighted average term ağırlıklı ortalama vade
volume-weighted average hacim ağırlıklı ortalama
average weighted price ortalama ağırlıklı fiyat
weighted average contractual life ağırlıklı ortalama sözleşme ömrü
weighted average fair value ağırlıklı ortalama gerçeğe uygun değer
centre weighted average merkez ağırlıklı ortalama
weighted average tariff ağırlıklı ortalama tarife