x ray taken

x ray taken teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x ray taken röntgen çekildi

x ray taken terimi için benzer kelimeler ve anlamları

an x-ray is taken röntgen çekildi
an x ray will be taken röntgen çekilecek
x-ray is taken röntgen çekildi
has taken or caused to be taken alınmış veya alınmış
action taken or omitted to be taken atılan veya atlanmayan eylem
corrective action taken or to be taken. düzeltici önlem alınması veya alınması.
taken taken off çıkarıldı
actinic ray aktinik ışın
alpha ray alfa ışını
anode ray anot ışını
barium x-ray baryum röntgeni
bat ray yarasa ışını
beta ray beta ışını
blu-ray blu-ray
canal ray kanal ışını
cathode ray katod ışını
cathode-ray tube katot ışınlı tüp
characteristic x-ray karakteristik röntgen
cosmic ray kozmik ışın
crepuscular ray krepüsküler ışın
death ray ölüm ışını
delta ray delta ışını
devil ray şeytan ışını
devil-ray şeytan-ışını
eagle ray kartal ray
electric ray elektrik ışını
electron-ray tube elektron ışını tüpü
extraordinary ray olağanüstü ışın
fin ray yüzgeç ışını
medullary ray medüller ışın
ordinary ray sıradan ışın
panoramic x-ray film panoramik röntgen filmi
phloem ray floem ışını
pith ray öz ışını
ray ışın
ray floret ışın çiçeği
ray flower ışın çiçek
ray gun işın tabancası
ray-finned fish ışın yüzgeçli balık
roentgen ray röntgen ışını
thick-tailed ray kalın kuyruklu ışın
vascular ray vasküler ışın
whip-tailed ray kamçı kuyruklu ışın
wood ray ahşap ışın
x-ray röntgen
x-ray astronomy röntgen astronomisi
x-ray binary x-ışını ikili
x-ray binary star x-ışını ikili yıldız
x-ray burster x-ışını patlayıcı
x-ray crystallography x-ışını kristalografisi