i absolutely loved it

i absolutely loved it teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i absolutely loved it kesinlikle sevdim

i absolutely loved it terimi için benzer kelimeler ve anlamları

loved sevilen
loved one sevilmiş biri
loved-up sevdi
one that loved not wisely but too well akıllıca değil, çok iyi sevilen
pre-loved önceden sevilen
well-loved çok sevilen
loved ones sevdiklerinize
i loved it onu sevdim
much-loved çok sevilen
your loved ones sevdiklerin
loved up sevdi
best-loved en sevilen
a loved one sevilen
loved it sevdim
with your loved ones sevdiklerinle
i would have loved isterdim
i have loved sevdim
i have always loved her zaman sevdim
i loved it all hepsini sevdim
their loved ones sevdikleri
most loved en çok sevilen
my loved ones sevdiklerim
loved by tarafından sevilen
i loved you yesterday i love you still, i always have....i a dün seni sevdim seni hala seviyorum, hep ...
would have loved isterdi
loss of a loved one sevilen bir kişinin kaybı
feel loved sevildiğini hissetmek
our loved ones sevdiklerimiz
feeling loved sevilmiş hissetmek
i feel loved sevildiğimi hissediyorum
have loved sevdim
i loved you seni sevdim
love and be loved sev ve sevil
i loved him onu sevdim
being loved sevilmek
she loved him onu sevdi
loved reading sevilen okuma
loved him onu sevdi
departed loved ones ayrılan sevdiklerinize
i loved going gitmeyi sevdim
i always loved ben her zaman sevdim
they loved it sevdiler
i loved this bunu sevdim
loved to death ölümüne sevilen
be loved in return karşılığında sevilmek
lose a loved one sevilen birini kaybetmek
greatly loved çok sevilen
because you loved me çünkü beni sevdin
they loved each other birbirlerini sevdiler
loved ones present sevdiklerinize mevcut