a 10% discount

a 10% discount teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a 10% discount % 10 indirim

a 10% discount terimi için benzer kelimeler ve anlamları

at a discount indirimde
bank discount banka indirimi
cash discount nakit indirimi
deep discount derin indirim
deep-discount derin indirim
deep-discount bond derin indirim bonosu
discount indirim
discount broker tefeci
discount house indirim evi
discount market indirim piyasası
discount rate indirim oranı
discount store indirim mağazası
non-discount indirim dışı
pre-discount ön indirim
time discount zaman indirimi
trade discount ticaret indirimi
volume discount toplu indirim
quantity discount miktar indirim
discount retailer indirim perakendeci
hard discount zor indirim
discount code indirim kodu
discount window indirim penceresi
discount factor indirim faktörü
original issue discount orijinal sayı indirimi
bulk discount toplu indirim
make a discount indirim yapmak
discount voucher indirim kuponu
early bird discount erken kuş indirimi
discount amount indirim tutarı
get a discount indirim kazan
special discount özel indirim
give a discount indirim yapmak
prompt payment discount hızlı ödeme indirimi
amount of discount indirim miktarı
discount price indirimli fiyat
unwinding of discount indirimden vazgeçme
sales discount satış indirimi
discount shop indirim dükkanı
debt discount borç indirimi
discount for indirim
dividend discount model temettü iskonto modeli
discount brokerage indirim komisyonculuğu
steep discount dik indirim
discount coupon indirim kuponu
discount card indirim kartı
to grant a discount indirim yapmak
price discount fiyat indirimi
pre-tax discount rate vergi öncesi iskonto oranı
discount over üzerinden indirim
no claims discount hak talebi yok