b-cell depleted

b-cell depleted teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b-cell depleted tükenmiş b hücresi

b-cell depleted terimi için benzer kelimeler ve anlamları

cell depleted hücre tükenmiş
t cell-depleted t hücre tükenmiş
cell-to-cell hücre-hücre
cell-cell adhesion hücre-hücre yapışması
from cell to cell hücreden hücreye
cell-cell junctions hücre-hücre birleşimleri
cell-cell interactions hücre-hücre etkileşimleri
cell-cell contact hücre-hücre teması
cell-cell communication hücre-hücre iletişimi
cell-to-cell signalling hücreden hücreye sinyal
cell-to-cell signaling hücreden hücreye sinyal
t-cell b-cell t hücresi b hücresi
at the t cell- b cell border t hücre-b hücre sınırında
cell-cell adhesion molecules hücre-hücre yapışma molekülleri
t-cell o b-cell t hücresi o b hücresi
on a cell-by-cell basis hücre bazında
depleted uranium tükenmiş uranyum
depleted tükenmiş
is depleted tükendi
are depleted tükenmiş
depleted soil tükenmiş toprak
depleted resources tüketilen kaynaklar
depleted stock tükenmiş stok
battery depleted pil bitmiş
become depleted tükenmek
oxygen depleted oksijen tükenmiş
depleted fields tükenmiş alanlar
depleted fish stocks tükenmiş balık stokları
depleted battery boşalmış batarya
severely depleted ciddi ölçüde tükenmiş
oxygen-depleted blood oksijen tüketen kan
have been depleted tükenmiş
depleted fisheries tükenmiş balıkçılık
depleted reservoir tükenmiş rezervuar
depleted wells tükenmiş kuyular
will be depleted tükenecek
depleted population tükenmiş nüfus
depleted by use kullanımı ile tükendi
depleted sugars tüketilen şekerler
was depleted tükendi
would be depleted tükenmiş olur
depleted skin tükenmiş cilt
were depleted tükendi
get depleted tükenmek
depleted batteries boş piller
depleted the ozone layer ozon tabakasını tüketmiş
depleted gas tükenmiş gaz
battery is depleted pil bitmiş
fully depleted tamamen tükenmiş
depleted fish populations tükenmiş balık popülasyonları