u marry

u marry teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u marry sen evlen

u marry terimi için benzer kelimeler ve anlamları

marry evlenmek
marry in haste, repent at leisure aceleyle evlenmek, boş zamanlarında tövbe etmek
marry into evlenmek
marry off evlenmek
marry up evlenmek
marry me evlen benimle
will you marry me benimle evlenir misin
license to marry evlenme ehliyeti
get marry evlenmek
marry with ile evlenmek
marry her onunla evlen
you marry me benimle evlen
marry you seninle evlenmek
free to marry evlenmek ücretsiz
marry up with evlenmek
would you marry me benimle evlenir misin
i want to marry you seninle evlenmek istiyorum
capacity to marry evlenme kapasitesi
got marry evlenmek
would marry evlenecekti
marry each other birbirleriyle evlenmek
marry in haste aceleyle evlenmek
marry well iyi evlen
right to marry evlenme hakkı
marry go round evlenmek yuvarlak
engaged to marry evlenmek için nişanlı
i marry evlenirim
we marry biz evleniriz
i will marry ben evleneceğim
marry me off evlen benimle
they marry evlenirler
he asked her to marry him ona benimle evlenir misin diye sordu
marry her off onunla evlen
intend to marry evlenmek niyetinde
marry money parayla evlenmek
marry together birlikte evlen
we will marry evleneceğiz
going to marry evlenecek
ask her to marry me benimle evlenmesini söyle
i'm going to marry evleneceğim
i am going to marry evleneceğim
i want to marry evlenmek istiyorum
freedom to marry evlenme özgürlüğü
asked to marry evlenmek istedi
should marry evlenmeli
want to marry evlenmek istemek
i intend to marry evlenmeyi düşünüyorum
i will marry you seninle evleneceğim
intent to marry evlenme niyeti
marry them off onlarla evlen