sacralgia

sacralgia teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
sacralgia sacralgia