sackville

sackville teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
sackville sackville

sackville terimi için benzer kelimeler ve anlamları

sackville-west torbaköylü batı