saccular aneurysm

saccular aneurysm teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
saccular aneurysm sakküler anevrizma

saccular aneurysm terimi için benzer kelimeler ve anlamları

saccular sakkulus
saccular gland kas bezi
saccular nerve kas siniri
aneurysm anevrizma
aneurysm of charcot charcot anevrizması
arteriosclerotic aneurysm arteriosklerotik anevrizma
arteriovenous aneurysm arteriyovenöz anevrizma
berry aneurysm dut anevrizması
cirsoid aneurysm sirsoid anevrizma
compound aneurysm bileşik anevrizma
dissecting aneurysm diseksiyon anevrizması
false aneurysm sahte anevrizma
fusiform aneurysm fuziform anevrizma
mycotic aneurysm mikotik anevrizma
racemose aneurysm rasemoz anevrizması
supraclinoid aneurysm supraklinoid anevrizması
syphilitic aneurysm sifilitik anevrizma
varicose aneurysm varis anevrizması
abdominal aortic aneurysm abdominal aort anevrizması
aortic aneurysm aort anevrizması
aneurysm clip anevrizma klibi
ruptured aneurysm yırtılmış anevrizma
brain aneurysm beyin anevrizması
thoracic aortic aneurysm torasik aort anevrizması
abdominal aortic aneurysm screening abdominal aort anevrizması taraması
brain aneurysm clips beyin anevrizması klipleri
aneurysm rupture anevrizma rüptürü
cerebral aneurysm beyin kanaması
intracranial aneurysm kafa içi anevrizması
aneurysm repair anevrizma tamiri
aneurysm clipping anevrizma kırpma
ruptured berry aneurysm yırtılmış berry anevrizması
ruptured brain aneurysm yırtılmış beyin anevrizması
abdominal aneurysm abdominal anevrizma
aortic aneurysm repair aort anevrizması onarımı
aneurysm coiling anevrizma sargısı
atrial septal aneurysm atriyal septal anevrizma
aneurysm neck anevrizma boynu
large aneurysm büyük anevrizma
dissecting aortic aneurysm diseksiyon aort anevrizması
neck of the aneurysm anevrizma boynu
ruptured cerebral aneurysm yırtılmış serebral anevrizma
clipping of aneurysm anevrizmanın kesilmesi
abdominal aortic aneurysm repair abdominal aort anevrizması onarımı
ruptured aortic aneurysm yırtılmış aort anevrizması
aneurysm enlargement anevrizma büyümesi
aneurysm surgery anevrizma ameliyatı
aneurysm of aorta aort anevrizması
unruptured aneurysm bozulmamış anevrizma
burst aneurysm patlama anevrizması