sacco and vanzetti

sacco and vanzetti teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı