saccharose

saccharose teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
saccharose sakaroz

saccharose terimi için benzer kelimeler ve anlamları

saccharose apparent content sakaroz görünür içeriği
saccharose solution sakaroz çözeltisi