saccharometer

saccharometer teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
saccharometer sakarimetre