saccharinely

saccharinely teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
saccharinely saccharinely