saccharimeter

saccharimeter teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
saccharimeter sakarimetre