saccharification

saccharification teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
saccharification şekerlendirilmesi

saccharification terimi için benzer kelimeler ve anlamları

starch saccharification nişasta sakrifikasyon