sacchariferous

sacchariferous teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
sacchariferous şeker yapan