sabin vaccine

sabin vaccine teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
sabin vaccine sabin aşısı

sabin vaccine terimi için benzer kelimeler ve anlamları

sabin vaccine institute sabin aşı enstitüsü
albert bruce sabin albert bruce sabin
sabin sabin
sabin, albert bruce sabin, albert bruce
polio sabin çocuk felci
acellular pertussis vaccine aselüler boğmaca aşısı
acellular vaccine aselüler aşı
autogenous vaccine otojen aşı
bcg vaccine bcg aşısı
diphtheria, tetanus toxoids, and pertussis vaccine difteri, tetanoz toksoidleri ve boğmaca aşısı
dpt vaccine dpt aşısı
dtp vaccine dtp aşısı
hepatitis b vaccine hepatit b aşısı
heterogenous vaccine heterojen aşı
hib vaccine hib aşısı
human diploid cell rabies vaccine insan diploid hücre kuduz aşısı
inactivated poliovirus vaccine inaktive poliovirüs aşısı
influenza virus vaccine grip virüsü aşısı
live vaccine canlı aşı
measles virus vaccine kızamık virüs aşısı
measles, mumps, rubella vaccine kızamık, kabakulak, kızamıkçık aşısı
multivalent vaccine multivalent aşı
mumps virus vaccine kabakulak virüsü aşısı
oral poliovirus vaccine oral çocuk felci aşısı
pertussis vaccine boğmaca aşısı
plague vaccine veba aşısı
pneumococcal vaccine pnömokok aşısı
polio vaccine çocuk felci aşısı
poliovirus vaccine çocuk felci aşısı
polyvalent vaccine çok değerli aşı
pro-vaccine yanlısı aşı
rabies vaccine kuduz aşısı
rocky mountain spotted fever vaccine kayalık dağ ateş aşı benekli
rubella virus vaccine kızamıkçık virüsü aşısı
salk vaccine tuz aşısı
smallpox vaccine çiçek aşısı
stock vaccine stok aşı
subunit vaccine alt birim aşı
tetanus toxoids vaccine tetanoz toksoidleri aşı
tetanus vaccine tetanoz aşısı
tetanus-diphtheria toxoids vaccine tetanoz-difteri toksoidleri aşı
tuberculosis vaccine tüberküloz aşısı
typhoid vaccine tifo aşısı
typhus vaccine tifüs aşısı
vaccine aşı
vaccine lymph aşı lenf
vaccine point aşı noktası
whole-cell vaccine tam hücreli aşı
whooping cough vaccine boğmaca aşısı
yellow fever vaccine sarı humma aşısı