v-channel

v-channel teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
v-channel v-kanallı

v-channel terimi için benzer kelimeler ve anlamları

single channel and dual channel tek kanal ve çift kanal
channel-by-channel basis kanal bazında
ambrose channel ambrose kanalı
back channel arka kanal
bristol channel bristol kanalı
calcium channel blocker kalsiyum kanal bloker
channel kanal
channel back geri kanal
channel bass kanal bası
channel black kanal siyahı
channel captain kanal kaptanı
channel catfish kanal yayın balığı
channel country kanal ülkesi
channel iron kanal demiri
channel islands kanal adaları
channel surf kanal sörfü
channel surfer kanal sörfçü
channel surfing kanal sörfü
channel tunnel kanal tüneli
channel-hop kanal sekmeli
channel-surf kanalları
clear channel kanalı temizle
co-channel müşterek-kanal
distribution channel dağıtım kanalı
double-channel catheter çift kanallı kateter
english channel ingiliz kanalı
four-channel dört kanallı
mozambique channel mozambik kanalı
north channel kuzey kanal
parry channel parry kanalı
saint george's channel saint george kanalı
san pedro channel san pedro kanalı
st. george's channel st. george kanalı
yucatán channel yucatán kanalı
great minds run in the same channel, all hepsi aynı kanala koşan harika beyinler
channel partner kanal ortağı
cross-channel çapraz kanal
calcium channel blockers kalsiyum kanal blokerleri
water channel su kanalı
sales channel satış kanalı
tv channel tv kanalı
retail channel perakende kanal
fibre channel fiber kanal
channel manager kanal yöneticisi
channel management kanal yönetimi
cable channel kablo kanalı
channel sales kanal satışı
river channel nehir kanalı
channel marketing kanal pazarlaması
single channel tek kanal