i accept the legal terms

i accept the legal terms teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i accept the legal terms yasal şartları kabul ediyorum

i accept the legal terms terimi için benzer kelimeler ve anlamları

i have read and accept the terms of this legal note bu yasal notun şartlarını okudum ve kabul ediyorum
i accept the terms and conditions ben şartları ve koşulları kabul ediyorum
accept the terms şartları kabul et
i accept the terms koşulları kabul ediyorum
accept terms and conditions şart ve koşulları kabul et
accept our terms şartlarımızı kabul et
i hereby accept the terms and conditions şartlar ve koşulları kabul ediyorum
on condition that you accept all the terms contained içerdiği tüm şartları kabul etmeniz şartıyla
only on the condition that you accept all of the terms sadece tüm şartları kabul etmeniz şartıyla
i accept the terms of the license agreement lisans sözleşmesinin şartlarını kabul ediyorum
by using our site, you indicate that you accept these terms sitemizi kullanarak, bu şartları kabul ettiğinizi belirtirsiniz.
please accept the terms lütfen şartları kabul et
accept its terms şartlarını kabul et
if you do not accept these terms bu şartları kabul etmiyorsanız
i accept the terms in the license agreement lisans sözleşmesindeki şartları kabul ediyorum
i have read and accept the terms and conditions şartları ve koşulları okudum ve kabul ediyorum
accept these terms bu şartları kabul et
i have read and accept the terms şartları okudum ve kabul ediyorum
accept general terms and conditions genel şart ve koşulları kabul et
accept terms of use kullanım şartlarını kabul et
you accept these terms and conditions. bu hüküm ve koşulları kabul ediyorsunuz.
tick to accept terms and conditions şartlar ve koşulları kabul etmek için işaretleyin
you must accept and abide by these terms as presented to you size sunulan bu şartları kabul etmeli ve bunlara uymalısınız.
accept all terms and conditions herein; buradaki tüm hüküm ve koşulları kabul et;
accept all terms tüm şartları kabul et
yes, i have read, understand and accept the terms of use and evet, kullanım koşullarını okudum, anladım ve kabul ediyorum
yes, i have read the terms and conditions and accept these b evet, şartları ve koşulları okudum ve kabul ediyorum
accept payment terms ödeme koşullarını kabul et
using this web site indicates that you accept these terms. bu web sitesini kullanmak, bu şartları kabul ettiğinizi gösterir.
accept the license terms lisans koşullarını kabul et
accept fees for legal advice yasal tavsiye için ücret kabul etmek
i have read and accept the legal notice yasal bildirimi okudum ve kabul ediyorum
mid-terms terms ara sınav şartları
legal terms yasal şartlar
in legal terms yasal olarak
legal terms and conditions yasal şartlar ve koşullar
general legal terms genel yasal terimler
in accordance with legal terms yasal şartlara uygun olarak
technical legal terms teknik yasal şartlar
legal terms included yasal şartlar dahil
legal terms of service yasal hizmet şartları
i agree to the legal terms yasal şartları kabul ediyorum
legal and regulatory terms yasal ve düzenleyici terimler
legal information and terms of use yasal bilgi ve kullanım şartları
in terms of a legal basis yasal olarak
commercial and legal terms ticari ve yasal şartlar
in terms of legal status yasal statü açısından
legal notices and terms of use yasal bildirimler ve kullanım şartları
legal capacity to be bound to the terms şartlara bağlı yasal kapasite
in legal and economic terms yasal ve ekonomik açıdan