u return strategies

u return strategies teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u return strategies geri dönüş stratejileri

u return strategies terimi için benzer kelimeler ve anlamları

absolute return strategies mutlak getiri stratejileri
return strategies geri dönüş stratejileri
low-return strategies düşük getirili stratejiler
return ticket with a fixed return date sabit bir dönüş tarihi olan iade bileti
return or procure the return iade ya da iade satın alma
return return iade dönüş
strategies stratejiler
coping strategies başa çıkma stratejileri
exit strategies çıkış stratejileri
marketing strategies pazarlama stratejileri
business strategies iş stratejileri
pricing strategies fiyatlandırma stratejileri
sourcing strategies kaynak stratejileri
management strategies yönetim stratejileri
hedging strategies riskten korunma stratejileri
teaching strategies stratejileri öğretmek
mitigation strategies azaltma stratejileri
instructional strategies öğretim stratejileri
trading strategies ticaret stratejileri
advocacy strategies savunuculuk stratejileri
livelihood strategies geçim stratejileri
engagement strategies angajman stratejileri
develop strategies stratejiler geliştirmek
comprehensive strategies kapsamlı stratejiler
successful strategies başarılı stratejiler
outreach strategies sosyal yardım stratejileri
treatment strategies tedavi stratejileri
winning strategies kazanma stratejileri
core strategies temel stratejiler
reading strategies okuma stratejileri
effective strategies etkili stratejiler
proven strategies kanıtlanmış stratejiler
learning strategies öğrenme stratejileri
pursue strategies stratejileri takip etmek
targeted strategies hedeflenen stratejiler
procurement strategies tedarik stratejileri
sales strategies satış stratejileri
key strategies anahtar stratejiler
devise strategies strateji geliştirmek
intervention strategies müdahale stratejileri
implementation strategies uygulama stratejileri
branding strategies marka stratejileri
go-to-market strategies markete gitme stratejileri
retention strategies tutma stratejileri
development strategies gelişme stratejileri
social media strategies sosyal medya stratejileri
planning strategies planlama stratejileri
corporate strategies kurumsal stratejiler
devising strategies geliştirme stratejileri
enforcement strategies uygulama stratejileri