x ray voltage

x ray voltage teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x ray voltage röntgen gerilimi

x ray voltage terimi için benzer kelimeler ve anlamları

voltage dips, short interruptions and voltage variations on gerilim düşmeleri, kısa kesintiler ve gerilim değişimleri
limitation of voltage fluctuation and flicker in low-voltage düşük voltajda voltaj dalgalanması ve titreşim sınırlaması
, under voltage, or over voltage. , düşük voltajda veya aşırı voltajda.
actinic ray aktinik ışın
alpha ray alfa ışını
anode ray anot ışını
barium x-ray baryum röntgeni
bat ray yarasa ışını
beta ray beta ışını
blu-ray blu-ray
canal ray kanal ışını
cathode ray katod ışını
cathode-ray tube katot ışınlı tüp
characteristic x-ray karakteristik röntgen
cosmic ray kozmik ışın
crepuscular ray krepüsküler ışın
death ray ölüm ışını
delta ray delta ışını
devil ray şeytan ışını
devil-ray şeytan-ışını
eagle ray kartal ray
electric ray elektrik ışını
electron-ray tube elektron ışını tüpü
extraordinary ray olağanüstü ışın
fin ray yüzgeç ışını
medullary ray medüller ışın
ordinary ray sıradan ışın
panoramic x-ray film panoramik röntgen filmi
phloem ray floem ışını
pith ray öz ışını
ray ışın
ray floret ışın çiçeği
ray flower ışın çiçek
ray gun işın tabancası
ray-finned fish ışın yüzgeçli balık
roentgen ray röntgen ışını
thick-tailed ray kalın kuyruklu ışın
vascular ray vasküler ışın
whip-tailed ray kamçı kuyruklu ışın
wood ray ahşap ışın
x-ray röntgen
x-ray astronomy röntgen astronomisi
x-ray binary x-ışını ikili
x-ray binary star x-ışını ikili yıldız
x-ray burster x-ışını patlayıcı
x-ray crystallography x-ışını kristalografisi
x-ray diffraction x-ışını difraksiyon
x-ray microscope x ışını mikroskobu
x-ray photograph x-ışını fotoğrafı
x-ray spectrometer x ışını spektrometresi