i accomplish

i accomplish teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i accomplish başardım

i accomplish terimi için benzer kelimeler ve anlamları

accomplish başarmak
accomplish with ile başarmak
to accomplish this bunu gerçekleştirmek için
accomplish a task görevi başarmak
accomplish goals hedeflere ulaşmak
accomplish a goal bir hedefi başarmak
accomplish tasks görevleri başarmak
in order to accomplish başarmak için
accomplish more daha fazlasını başar
will accomplish başaracak
accomplish requirements gereksinimleri yerine getirmek
accomplish for için başarmak
accomplish work işi başarmak
accomplish the mission görevi başarmak
accomplish this task bu görevi yerine getir
accomplish great things harika şeyler başarmak
accomplish something bir şeyi başar
accomplish the purpose amacı gerçekleştirmek
in order to accomplish this bunu başarmak için
trying to accomplish başarmaya çalışmak
accomplish the project projeyi başar
accomplish a mission görevi başarmak
accomplish objectives hedeflere ulaşmak
accomplish their mission görevlerini yerine getirmek
accomplish your goals hedeflerine ulaşmak
accomplish nothing hiçbir şey başarmak
accomplish duties görevleri yerine getirmek
we accomplish başarırız
accomplish the target hedefi başar
fail to accomplish başaramamak
we accomplish this bunu başarırız
accomplish this goal bu hedefi başar
accomplish their goals hedeflerine ulaşmak
strive to accomplish başarmak için çabalamak
accomplish a great deal çok şey başarmak
seeks to accomplish başarmak istiyor
accomplish a feat başarıya ulaşmak
managed to accomplish başarmayı başardı
accomplish a lot çok başarmak
i can accomplish başarabilirim
can accomplish başarabilir
do not accomplish yapma
what you want to accomplish ne yapmak istiyorsun
accomplish a job iş yapmak
accomplish our goal hedefimize ulaşmak
aims to accomplish başarmayı hedefliyor
could accomplish başarabilirdi
hope to accomplish başarmak için umut
accomplish things işleri başarmak
would accomplish başarmak