i accept the invitation

i accept the invitation teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i accept the invitation davetiyeyi kabul ediyorum

i accept the invitation terimi için benzer kelimeler ve anlamları

accept invitation daveti kabul etmek
accept your invitation davetini kabul et
accept my invitation davetimi kabul et
accept an invitation daveti kabul etmek
accept our invitation davetimizi kabul et
i gladly accept your invitation memnuniyetle davetini kabul ediyorum
i accept your kind invitation nazik davetinizi kabul ediyorum
of course, i accept the invitation tabiki daveti kabul ediyorum
accept the invitation with gratitude daveti şükranla kabul et
you may accept this invitation bu davetiyeyi kabul edebilirsin
i gladly accept the invitation memnuniyetle daveti kabul ediyorum
to accept your kind invitation nazik davetinizi kabul etmek için
to accept this invitation bu davetiyeyi kabul etmek
invitation davetiye
pre-invitation ön davetiye
invitation to tender ihaleye davet
invitation to bid teklif davet
invitation letter davet mektubu
extend an invitation davetiye uzatmak
by invitation only sadece davetiye ile
at the invitation of daveti üzerine
letter of invitation davet mektubu
invitation to treat tedavi daveti
open invitation davet aç
invitation-only sadece davetiyeyle
standing invitation ayakta davet
thanks for the invitation davet için teşekkürler
invitation for için davetiye
invitation for bid teklif daveti
upon invitation davet üzerine
invitation to follow takip için davet
by invitation davetiyeyle
thank you for your invitation davetiniz için teşekkür ederim
extend the invitation davetiyeyi uzat
wedding invitation düğün davetiyesi
kind invitation nazik davet
calendar invitation takvim davetiyesi
bid invitation teklif davetiyesi
tender invitation ihale davetiyesi
meeting invitation toplantı davetiyesi
informal invitation gayri resmi davetiye
decline invitation davetiyeyi reddet
formal invitation resmi davet
invitation card davetiye
visa invitation letter vize davet mektubu
email invitation e-posta davetiyesi
an invitation bir davetiye
make an invitation davetiye yap
thank you for your kind invitation nazik davetiniz için teşekkür ederim
on invitation davetiyede