radar picket

radar picket teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
radar picket radar kazık

radar picket terimi için benzer kelimeler ve anlamları

flying picket uçan kazık
picket kazık
picket boat kazık
picket fence bahçe çiti
picket line grev hattı
white picket fence beyaz daraba
picket duty daraba
picket signs işaret işaretleri
go on the picket line kazık hattına git
picket fencing daraba
set up picket lines daraba hatları ayarlamak
cross a picket line işaretçi çizgisini geçmek
white picket beyaz daraba
cross the picket line işaret çizgisini geçmek
fence picket çit çiti
picket outside dışında daraş
walk the picket line grev hattında yürümek
primary picket line birincil daraba çizgisi
go on the picket kazık devam et
on the picket line kazık üzerinde
lawful primary picket line kanuni birincil daraba hattı
union picket line sendika grev hattı
a picket fence bir çitli
walking a picket line daraba
at the picket lines daraba satırlarında
behind a picket fence, bir çitin arkasında
a strike picket line bir grev grev hattı
informative picket bilgilendirici darağacı
walking picket lines daraba
a picket line bir kazık hattı
picket filers kazık dolgusu
doppler radar doppler radarı
radar radar
radar astronomy radar astronomi
radar beacon radar feneri
radar gun radar tabancası
radar telescope radar teleskopu
radar trap radar tuzağı
tracking radar izleme radarı
weather radar meteoroloji radarı
under the radar radarın altında
radar screen radar ekranı
on the radar radarda
radar chart radar grafiği
off the radar radardan uzak
below the radar radarın altında
fly under the radar radarın altında uçmak
radar beam radar ışını
radar system radar sistemi
synthetic aperture radar sentetik açıklıklı radar