radar astronomy

radar astronomy teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
radar astronomy radar astronomi

radar astronomy terimi için benzer kelimeler ve anlamları

astronomy astronomi
infrared astronomy kızılötesi astronomi
molecular astronomy moleküler astronomi
national radio astronomy observatory ulusal radyo astronomi gözlemevi
neutrino astronomy nötrino astronomi
nuffield radio astronomy laboratories nuffield radyo astronomi laboratuvarları
optical astronomy optik astronomi
radio astronomy radyo astronomi
spherical astronomy küresel astronomi
ultraviolet astronomy ultraviyole astronomi
x-ray astronomy röntgen astronomisi
gamma ray astronomy gama ışını astronomisi
gamma-ray astronomy gama-ışını astronomisi
observational astronomy gözlemsel astronomi
field of astronomy astronomi alanı
astronomy research astronomi araştırması
horizon astronomy ufuk astronomi
astronomy telescope astronomi teleskopu
astronomy enthusiast astronomi meraklısı
ancient astronomy antik astronomi
astronomy and astrophysics astronomi ve astrofizik
and astronomy ve astronomi
the realm of astronomy astronomi alanı
ancient astronomy observatory antik astronomi gözlemevi
institute of astronomy astronomi enstitüsü
areas of astronomy astronomi alanları
radio astronomy project radyo astronomi projesi
european space astronomy center avrupa uzay astronomi merkezi
ground based astronomy yer tabanlı astronomi
stellar astronomy yıldız astronomisi
planetary astronomy gezegensel astronomi
astronomy association astronomi derneği
modern astronomy modern astronomi
pursuing astronomy astronomi peşinde
contemporary astronomy çağdaş astronomi
astronomy outreach astronomi sosyal yardımları
doppler radar doppler radarı
radar radar
radar beacon radar feneri
radar gun radar tabancası
radar picket radar kazık
radar telescope radar teleskopu
radar trap radar tuzağı
tracking radar izleme radarı
weather radar meteoroloji radarı
under the radar radarın altında
radar screen radar ekranı
on the radar radarda
radar chart radar grafiği
off the radar radardan uzak