radar

radar teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
radar radar

radar terimi için benzer kelimeler ve anlamları

doppler radar doppler radarı
radar astronomy radar astronomi
radar beacon radar feneri
radar gun radar tabancası
radar picket radar kazık
radar telescope radar teleskopu
radar trap radar tuzağı
tracking radar izleme radarı
weather radar meteoroloji radarı
under the radar radarın altında
radar screen radar ekranı
on the radar radarda
radar chart radar grafiği
off the radar radardan uzak
below the radar radarın altında
fly under the radar radarın altında uçmak
radar beam radar ışını
radar system radar sistemi
synthetic aperture radar sentetik açıklıklı radar
radar detector radar dedektörü
radar sensor radar sensörü
radar transponder radar aktarıcısı
radar map radar haritası
ground radar yer radarı
airborne radar havadan radar
radar altimeter radar altimetre
slip under the radar radarın altına kaymak
radar signature radar imzası
radar station radar istasyonu
reversing radar geri radar
radar reflector radar reflektörü
radar alert radar uyarısı
radar cross section radar kesiti
radar satellite radar uydusu
radar scan radar taraması
on your radar radarda
phased array radar faz dizisi radar
guided wave radar güdümlü dalga radarı
radar graph radar grafiği
on my radar radarımda
sounding radar sondaj radarı
radar plotting radar çizimi
radar-based radar tabanlı
radar antenna radar anteni
laser radar lazer radarı
automatic radar plotting aid otomatik radar çizim yardımcısı
surveillance radar gözetleme radarı
shuttle radar topography mission mekik radar topografya görevi
radar data radar verileri
radar furuno radar furuno