racquetball

racquetball teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
racquetball raketbol

racquetball terimi için benzer kelimeler ve anlamları

racquetball court raketbol sahası
play racquetball raketbol oynamak