racking

racking teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
racking raf

racking terimi için benzer kelimeler ve anlamları

nerve-racking sinir bozucu
racking system raf sistemi
pallet racking palet rafları
racking board raf tahtası
racking my brain beynimi kırmak
warehouse racking depo rafı
storage racking depolama rafı
racking device raf cihazı
wine racking şarap rafı
high bay racking yüksek raf
racking out rafa
racking load yük taşıyıcı
mobile racking mobil raf
racking our brains beyinlerimizi bozmak
drive-in racking girme rafı
racking strength raf gücü
racking equipment raf malzemeleri
guaranteed racking garantili raf
racking and shelving raf ve raf
racking machine raf makinesi
first racking ilk raf
racking method raf yöntemi
push back racking rafları geri itmek
power racking güç rafı
anti-racking anti-bozucu
container racking konteyner rafları
steel racking çelik raf
racking unit raf ünitesi
re-racking yeniden bozucu
cantilever racking konsol rafları
racking station raf istasyonu
vertical racking dikey raf
racking must raf gerekir
racking resistance raf direnci
fixed racking sabit raf
nerves racking sinir bozucu
for racking raf için
static racking statik raf
pallet racking system palet raf sistemi
racking up debts borçları toplamak
racking material raf malzemesi
racking damage raf hasarı
can be nerve racking sinir bozucu olabilir
racking hardware raf donanımı
roof racking çatı rafı
storage and racking depolama ve raf
racking elements raf elemanları
adjustable pallet racking ayarlanabilir palet rafı
tank racking tank rafları
industrial racking endüstriyel raf