rack-rent

rack-rent teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
rack-rent fahiş kira