rack one's brain

rack one's brain teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı