rack and ruin, go to

rack and ruin, go to teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
rack and ruin, go to raf ve harabe, git

rack and ruin, go to terimi için benzer kelimeler ve anlamları

rack and ruin raf ve harabe
go to rack and ruin rafa git ve harabe
rack upon rack rafa raf
rack x rack raf x raf
rubble and ruin moloz ve harabe
and ruin ve harabe
failure and ruin başarısızlık ve harabe
ruin harabe
financial ruin mali yıkım
fall into ruin yıkılmak
go to ruin mahvetmek
ruin on mahvetmek
ruin the mood havayı mahvetmek
economic ruin ekonomik çöküntü
fell into ruin harabeye düştü
lead to ruin mahvetmek
from ruin harabe
ruin life hayatı mahvetmek
utter ruin harabe
ruin everything her şeyi mahvet
face ruin yüz harabe
ruin his life hayatını mahvetmek
ruin your health sağlığını mahvetmek
brink of ruin harabe eşiğine
spell ruin büyü harabe
ruin your life hayatını mahvet
bring ruin mahvetmek
ruin her mahvet onu
risk financial ruin riskli finansal risk
on the brink of ruin harabenin eşiğinde
ruin the economy ekonomiyi mahvetmek
ruin lives hayatları mahvetmek
ruin your eyes gözlerini mahvet
facing ruin harabe karşı karşıya
ruin sites siteleri harabe
ruin crops bitkileri mahvetmek
ruin the party partiyi mahvet
ruin you seni mahvetmek
ruin of the country ülkenin harabesi
spiritual ruin manevi harabe
ruin it for mahvetmek
in a state of ruin harabe durumunda
falling into ruin yıkıntıya düşmek
goes to ruin mahveder
ruin chance yıkılma şansı
verge of ruin yıkımın eşiği
ruin a business bir işi mahvetmek
ruin yourself kendini mahvet
ruin image görüntü harabe
they ruin mahvederler