racist

racist teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
racist ırkçı

racist terimi için benzer kelimeler ve anlamları

racist abuse ırkçı taciz
racist taunting ırkçı alay hareketi
racist views ırkçı görüşler
racist chants ırkçı tezahüratları
racist attacks ırkçı saldırılar
racist attitude ırkçı tutum
racist thugs ırkçı haydutlar
racist remarks ırkçı açıklamalar
racist hate speech ırkçı nefret söylemi
racist violence ırkçı şiddet
a racist bir ırkçı
racist bias ırkçı önyargı
racist country ırkçı ülke
racist prejudice ırkçı önyargı
racist incidents ırkçı olaylar
xenophobic and racist yabancı düşmanlığı ve ırkçı
racist language ırkçı dil
racist overtones ırkçı tonlar
racist chanting ırkçı ilahi
racist undertones ırkçı tonlar
racist discourse ırkçı söylem
racist clashes ırkçı çatışmalar
racist profiling ırkçı profilleme
you are racist sen ırkçısın
anti-racist action ırkçılık karşıtı eylem
racist behaviour ırkçı davranış
racist comments ırkçı yorumlar
explicitly racist açıkça ırkçı
a racist attack ırkçı bir saldırı
racist taunts ırkçı alay hareketi
racist rhetoric ırkçı söylem
racist law ırkçı hukuk
racist oppression ırkçı baskı
making racist comments ırkçı yorumlar yapmak
racist action ırkçı eylem
racist slogans ırkçı sloganlar
racist policies ırkçı politikalar
people are racist insanlar ırkçı
racist stance ırkçı duruş
i'm not racist ırkçı değilim
sound racist ses yarışçısı
racist aspect ırkçı yön
extreme racist aşırı ırkçı
racist attacks against ırkçı saldırılara karşı
racist society ırkçı toplum
openly racist açıkça ırkçı
racist speech ırkçı konuşma
a racist term ırkçı bir terim
racist and xenophobic feelings ırkçı ve yabancı düşmanlığı duyguları
racist police controls ırkçı polis kontrolleri