racism

racism teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
racism ırkçılık

racism terimi için benzer kelimeler ve anlamları

reverse racism ters ırkçılık
european commission against racism and intolerance avrupa ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğe karşı komisyon
white racism beyaz ırkçılık
institutional racism kurumsal ırkçılık
police racism polis ırkçılığı
anti-racism anti ırkçılık
blatant racism bariz ırkçılık
against racism ırkçılığa karşı
structural racism yapısal ırkçılık
institutionalized racism kurumsallaşmış ırkçılık
european network against racism ırkçılığa karşı avrupa ağı
fight racism ırkçılıkla mücadele
institutionalised racism kurumsallaşmış ırkçılık
racism towards doğru ırkçılık
societal racism toplumsal ırkçılık
environmental racism çevresel ırkçılık
experience racism ırkçılık deneyimi
racism is widespread ırkçılık yaygın
everyday racism günlük ırkçılık
european monitoring centre on racism and xenophobia avrupa ırkçılık ve yabancı düşmanlığı izleme merkezi
displays of racism ırkçılık gösterileri
promote racism ırkçılığı teşvik etmek
persistence of racism ırkçılığın devam etmesi
eliminating racism ırkçılığın ortadan kaldırılması
expressions of racism ırkçılık ifadeleri
open racism açık ırkçılık
accused of racism ırkçılıkla suçlanan
perceived racism algılanan ırkçılık
european commission against racism avrupa ırkçılığa karşı komisyon
fuel racism yakıt ırkçılığı
end racism ırkçılığın sona ermesi
racism or hatred ırkçılık veya nefret
as racism ırkçılık olarak
to combat all manifestations of racism and extremism. ırkçılık ve aşırılığın tüm tezahürleriyle mücadele etmek.
racism in football futbolda ırkçılık
underlying racism temel ırkçılık
stamp out racism ırkçılığı ortadan kaldırmak
discrimination, racism and xenophobia ayrımcılık, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı
bigotry, racism bağnazlık, ırkçılık
increasing racism artan ırkçılık
undoing racism geri dönüş ırkçılık
expression of racism ırkçılığın ifadesi
address racism ırkçılığı ele almak
gendered racism cinsiyetçi ırkçılık
hint of racism ırkçılığın ipucu
anti-racism movement ırkçılık karşıtı hareket
reasons for racism ırkçılığın nedenleri
victim of racism ırkçılık kurbanı
racism awareness ırkçılık bilinci
hidden racism gizli ırkçılık