racing skate

racing skate teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı