racing car

racing car teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
racing car yarış arabası

racing car terimi için benzer kelimeler ve anlamları

racing racing heartbeat yarış kalp atışı
indy car racing indy araba yarışı
car racing araba yarışı
stock car racing stok araba yarışı
racing car driver yarış arabası sürücüsü
national association for stock car auto racing stok araba otomobil yarışları için ulusal birliği
rally car racing ralli araba yarışı
sports car racing spor araba yarışı
formula racing car formül yarış arabası
car racing game araba yarışı oyunu
car racing series araba yarışı serisi
car racing track araba yarışı izle
model car racing model araba yarışı
racing car industry araba yarışı endüstrisi
touring car racing turne araba yarışı
formula one racing car formül bir yarış arabası
a racing car yarış arabası
single-seater racing car tek kişilik yarış arabası
radio controlled car racing radyo kontrollü araba yarışı
wheel of a racing car bir yarış arabasının tekerlek
o car-2-car communication o araba-2-araç iletişimi
car 2 car communication consortium araç 2 araç iletişim konsorsiyumu
share a car car trip bir araba paylaşın
adventure racing macera yarışı
auto racing araba yarışı
bicycle-racing bisiklet yarışı
flat racing düz yarış
heel-and-toe racing topuk topuklu yarış
horse racing at yarışı
racing yarış
racing flag bayrak yarışı
racing form yarış şekli
racing skate paten yarışı
road racing yol yarışı
slot racing slot yarışı
truck racing kamyon yarışı
greyhound racing tazı yarışı
motor racing motor yarışı
drag racing drag yarışı
racing thoughts düşünceler yarış
racing heart kalp yarışı
racing driver yarış sürücüsü
racing team yarış takımı
street racing sokak yarışı
racing heartbeat kalp atışı yarış
racing line yarış çizgisi
mind racing akıl yarışı
racing game yarış oyunu
racing track yarış pisti
racing stripe şerit yarış