racially

racially teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
racially ırk bakımından

racially terimi için benzer kelimeler ve anlamları

racially mixed ırk karışık
racially offensive ırkçı saldırı
racially diverse ırksal çeşitlilik
racially motivated motive edici
racially biased ırksal önyargılı
racially charged ırk yüklü
racially abused ırksal suistimal
racially segregated ırksal olarak ayrılmış
racially profiled ırksal profilli
racially discriminatory ırk ayrımcılığı
racially integrated ırksal olarak bütünleşmiş
racially insensitive ırksal olarak duyarsız
racially or ethnically offensive ırk veya etnik olarak saldırgan
racially aggravated ırksal olarak ağırlaştırılmış
racially abusing ırksal suistimal
racially-motivated violence ırksal güdümlü şiddet
racially prejudiced ırksal önyargılı
racially based ırk temelli
racially motivated attacks ırk motive edici saldırılar
racially mixed population ırksal olarak karışık nüfus
racially aggravated offence ırksal ağırlaştırılmış suç
most racially diverse en ırksal çeşitlilik
racially derogatory ırksal olarak aşağılayıcı
more racially diverse daha ırksal çeşitlilik
racially motivated crime motive edici suç
hateful, or ethnically, racially nefret dolu veya etnik açıdan ırksal olarak
racially skewed ırk çarpık
racially or religiously ırksal veya dini olarak
racially aggravated harassment ırksal ağırlaştırılmış taciz
curb racially motivated violence ırksal olarak motive edilen şiddeti engellemek
racially-motivated conduct motive edici davranış
racially-inflected ırksal-çekimli
racially or culturally ırksal veya kültürel olarak
racially segregated society ırksal olarak ayrılmış toplum
racially sensitive ırksal duyarlı
racially insulting ırksal hakaret
hateful, or racially, ethnically or otherwise objectionable. nefret dolu veya ırksal, etnik olarak veya başka türlü sakıncalı.
a racially mixed ırksal olarak karışık
racially separate ırksal olarak ayrı
racially suspect ırk şüpheli
racially, ethnically, or otherwise objectionable ırksal, etnik olarak veya başka türlü sakıncalı
racially exclusive ırkçı münhasır
racially-driven ırksal odaklı
racially targeted ırk hedefli