racemic acid

racemic acid teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
racemic acid rasemik asit

racemic acid terimi için benzer kelimeler ve anlamları

racemic rasemik
racemic mixture rasemik karışım
racemic form rasemik form
racemic epinephrine rasemik epinefrin
racemic compound rasemik bileşik
aerosolized racemic epinephrine aerosolleşmiş rasemik epinefrin
racemic ibuprofen rasemik ibuprofen
racemic citalopram rasemik sitalopram
eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid eikosapentaenoik asit ve dokosahekssaenoik asit
amino acid and organic acid metabolism amino asit ve organik asit metabolizması
amino acid glutamic acid amino asit glutamik asit
salicylic acid and lactic acid salisilik asit ve laktik asit
citric acid, tartaric acid sitrik asit, tartarik asit
06 01 01* sulphuric acid and sulphurous acid 06 01 01 * sülfürik asit ve sülfürik asit
abietic acid abietik asit
abscisic acid absisik asit
acetic acid asetik asit
acetoacetic acid asetoasetik asit
acetohydroxamic acid asetohidroksamik asit
acetylformic acid asetilformik asit
acetylsalicylic acid asetilsalisilik asit
acid asit
acid anhydride asit anhidrit
acid cell asit hücresi
acid deposition asit birikimi
acid drop asit damlası
acid dust asit tozu
acid dye asit boyası
acid fuchsin asit fuşsin
acid halide asit halojenür
acid house asit evi
acid indigestion asit hazımsızlığı
acid maltase asit maltazı
acid metaprotein asit metaprotein
acid number asit numarası
acid perfusion test asit perfüzyon testi
acid phosphatase asit fosfataz
acid phosphate asit fosfat
acid precipitation asit çözeltisi
acid radical asit radikal
acid rain asit yağmuru
acid reflux asit reflü
acid rock asit kaya
acid salt asit tuzu
acid soil asit toprağı
acid stain asit lekesi
acid sulfate asit sülfat
acid test asit testi
acid test ratio asit test oranı
acid tide asit gelgit