race-riot

race-riot teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
race-riot ırk isyanı