race riot

race riot teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
race riot ırk isyanı