r selection

r selection teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
r selection r seçimi

r selection terimi için benzer kelimeler ve anlamları

adverse selection ters seçim
artificial selection yapay seçim
clonal selection theory klonal seleksiyon teorisi
k selection k seçimi
kin selection akrabalık seçimi
natural selection doğal seçilim
selection seçim
selection rule seçim kuralı
self-selection kendi kendine seçim
sexual selection cinsel seçim
selection process seçim süreci
selection bias seçim önyargısı
selection criteria seçim kriterleri
site selection site seçimi
stock selection stok seçimi
random selection rastgele seçim
make a selection seçim yap
a selection of bir seçim
security selection güvenlik seçimi
selection box seçim kutusu
wide selection geniş seçim
selection panel seçim paneli
selection board seçim kurulu
vendor selection satıcı seçimi
recruitment and selection işe alım ve seçim
careful selection dikkatli seçim
selection committee seçim komitesi
selection pressure seçim basıncı
sample selection örnek seçimi
language selection dil seçimi
selection guide seçim rehberi
selection procedure seçim prosedürü
selection switch seçim anahtarı
forum selection forum seçimi
jury selection jüri seçimi
source selection kaynak seçimi
gear selection vites seçimi
clear selection seçimi temizle
product selection ürün seçimi
selection list seçim listesi
supplier selection tedarikçi seçimi
upon selection seçim üzerine
curated selection küratör seçimi
clonal selection klonal seleksiyon
large selection geniş seçim
menu selection menü seçimi
make your selection seçimini yap
broad selection geniş seçim
sex selection cinsiyet seçimi
selection screen seçim ekranı