r horizon

r horizon teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
r horizon r ufuk

r horizon terimi için benzer kelimeler ve anlamları

from horizon to horizon ufuktan ufka
a horizon bir ufuk
apparent horizon görünür ufuk
artificial horizon yapay ufuk
b horizon b ufuk
c horizon c ufuk
celestial horizon gök ufku
event horizon olay ufku
false horizon yanlış ufuk
horizon ufuk
horizon club ufuk kulübü
horizon distance ufuk mesafesi
o horizon o ufuk
on the horizon ufukta
radio horizon radyo ufku
rational horizon rasyonel ufuk
sensible horizon mantıklı ufuk
tour d'horizon tur d & # x27; ufuk
visible horizon görünür ufuk
gyro horizon gyro ufku
time horizon zaman ufku
planning horizon planlama ufku
horizon 2020 ufuk 2020
horizon scanning ufuk taraması
investment horizon yatırım alanı
over the horizon ufukta
deepwater horizon derin su ufku
is on the horizon ufukta
forecast horizon tahmin ufku
rolling horizon yuvarlanan ufuk
in the horizon ufukta
soil horizon toprak ufku
are on the horizon ufukta
long time horizon uzun zaman ufuk
horizon line ufuk çizgisi
looming on the horizon ufukta görünmek
long-term horizon uzun vadeli ufuk
investment time horizon yatırım zamanı ufku
scan the horizon ufku tara
over the policy-relevant horizon politika ile ilgili ufukta
call horizon çağrı ufku
beyond the horizon ufkun ötesinde
tour d'horizon ufuk turu
year horizon yıl ufku
just over the horizon sadece ufukta
looms on the horizon ufukta görünüyor
western horizon batı ufku
under horizon 2020 2020 ufku altında
policy-relevant horizon politika ile ilgili ufuk
over the forecast horizon tahmin ufku üzerinde