b supply

b supply teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b supply b kaynağı

b supply terimi için benzer kelimeler ve anlamları

a supply bir tedarik
b power supply b güç kaynağı
c power supply c güç kaynağı
excess supply arz fazlası
floating supply değişken arz
in short supply kısaca
inelastic supply elastik olmayan tedarik
law of supply and demand arz ve talep kanunu
money supply para arzı
power supply güç kaynağı
supply arz
supply and demand arz ve talep
supply chain tedarik zinciri
supply teacher tedarik öğretmeni
supply-side arz
supply-side economics arz yanlı ekonomi
supply-sider arz-sider
water supply su tedarik etmek
supply chain management tedarik zinciri yönetimi
scope of supply arz kapsamı
supply voltage besleme gerilimi
food supply gıda temini
blood supply kan temini
air supply hava besleme
energy supply enerji arzı
mains supply şebeke beslemesi
supply side arz
short supply kısa tedarik
supply agreement tedarik anlaşması
electricity supply elektrik kaynağı
uninterruptible power supply kesintisiz güç kaynağı
power supply unit güç kaynağı ünitesi
supply line tedarik hattı
supply management tedarik yönetimi
supply base ikmal üssü
supply contract tedarik sözleşmesi
supply chain manager tedarik zinciri müdürü
electrical supply elektrik beslemesi
voltage supply gerilim beslemesi
gas supply gaz temini
fuel supply yakıt tedariği
supply with ile tedarik
labor supply iş gücü arzı
global supply chain küresel tedarik zinciri
switching power supply güç kaynağını değiştirmek
power supply cord güç kaynağı kablosu
supply pressure baskı uygulamak
supply cord besleme kablosu
supply air besleme havası
source of supply tedarik kaynağı