l guess

l guess teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
l guess tahminimce

l guess terimi için benzer kelimeler ve anlamları

another-guess başka-tahminim
anybody's guess herkesin sandığı
anyone's guess herkesin sandığı
educated guess, an eğitimli tahmin, bir
have another guess coming bir tahmin daha var
second-guess ikinci tahmin
your guess is as good as mine tahminin benimki kadar iyi
get another guess başka tahminde bulun
guess tahmin
guess again tekrar tahmin et
i guess sanırım
guess what bil bakalım ne oldu
educated guess eğitimli tahmin
second guess ikinci tahmin
best guess en iyi tahmin
make a guess tahmin et
i guess that sanırım bunu
wild guess vahşi tahmin
my guess tahminimce
take a guess tahminde bulun
have a guess tahmin et
guess at tahmin et
let me guess tahmin etmeme izin ver
good guess iyi tahmin
hazard a guess tahmin etmek
a guess bir tahmin
your best guess en iyi tahminin
can you guess tahmin edebilir misin
i guess you sanırım sen
anyone's guess herkesin sandığı
i would guess tahmin ediyorum
rough guess kaba bir tahmin
try to guess tahmin etmeye çalış
make an educated guess eğitimli bir tahmin yapmak
guess so sanırım öyle
take a wild guess tahminde bulun
guess that tahmin et
anybody's guess herkesin sandığı
my best guess en iyi tahminim
an educated guess eğitimli bir tahmin
and guess what ve tahmin et ne oldu
guess right doğru tahmin et
informed guess bilgili tahmin
my guess is that benim tahminim bu
first guess ilk tahmin
so i guess bu yüzden sanırım
guess the meaning anlamı tahmin et
intelligent guess akıllı tahmin
second guess yourself ikinci tahmin kendin
your guess sizin tahmininiz