power tends to corrupt absolute power corrupts absolutely

power tends to corrupt absolute power corrupts absolutely teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
power tends to corrupt absolute power corrupts absolutely güç mutlak güç yozlaşma eğilimindedir

power tends to corrupt absolute power corrupts absolutely terimi için benzer kelimeler ve anlamları

absolute power corrupts absolutely mutlak güç mutlaka yozlaştırır
absolute power corrupts mutlak güç bozuyor
as power tends to corrupt güç bozulma eğiliminde olduğu için
power corrupts güç bozuyor
money corrupts para bozuyor
bureaucracy corrupts bürokrasi bozuyor
corrupts practices uygulamaları bozuyor
tends eğilimi
tends to be olmaya meyilli
tends to have sahip olma eğilimindedir
tends toward doğru eğilim
it tends to eğilimindedir
he tends to o eğilimindedir
there tends to be olma eğilimi var
tends to run in families ailelerde koşma eğilimindedir
tends to occur oluşma eğilimi
tends to involve dahil olma eğilimi
tends to fade solmaya meyilli
tends to keep tutma eğilimi
tends to suggest önerme eğilimi
tends to increase artma eğiliminde
tends to run kaçma eğilimi
flying tends uçan eğilimler
tends to infinity sonsuza kadar eğilimindedir
tends to reflect yansıtma eğilimi
tends to reduce azaltma eğilimindedir
tends to decrease azalma eğilimindedir
tends to lead kurşun eğilimindedir
tends to favor lehine
tends to be low düşük olma eğilimindedir
tends to encourage teşvik etme eğilimindedir
tends to zero sıfıra meyilli
tends to reach ulaşmak eğiliminde
loss tends zarar eğilimi
tends to alter değişme eğilimi
tends not to değil eğilimindedir
tends to provide sağlama eğilimi
tends to arise ortaya çıkma eğilimindedir
tends to grow büyümeye meyilli
tends to repeat itself kendini tekrarlamaya meyilli
tends to settle razı olma eğilimi
tends to mean demek oluyor
tends to come gelme eğilimi
money tends para eğilimi
tends to expand genişlemeye meyilli
tends to make yapma eğilimi
tends to forget unutmak eğilimindedir
tends to move hareket etme eğilimi
tends to become olma eğilimi
crew tends ekip eğilimi