x-bearing sperm

x-bearing sperm teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-bearing sperm x-taşıyan sperm

x-bearing sperm terimi için benzer kelimeler ve anlamları

bearing sperm sperm taşıyan
a wheel bearing bearing bir tekerlek yatağı
single bearing or double bearing tek yataklı veya çift yataklı
sperm sperm
sperm bank sperm bankası
sperm cell sperm hücresi
sperm oil sperm yağı
sperm washing sperm yıkama
sperm whale sperm balinası
sperm- sperm-
sperm-aster sperm-dalya
sperm count sperm sayısı
low sperm count düşük sperm sayısı
sperm motility sperm hareketliliği
donor sperm donör sperm
intracytoplasmic sperm injection intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu
sperm duct sperm kanalı
sperm donor sperm donörü
sperm banking sperm bankacılığı
egg and sperm yumurta ve sperm
motile sperm hareketli sperm
sperm competition sperm yarışması
sperm test sperm testi
sperm sorting sperm sıralama
testicular sperm extraction testis sperm ekstraksiyonu
sperm storage sperm deposu
sperm tubes sperm tüpleri
sperm concentration sperm konsantrasyonu
sperm donation sperm bağışı
sperm freezing sperm donması
sperm capacitation sperm kapasitasyonu
sperm granuloma sperm granülomu
sperm retrieval sperm alımı
epididymal sperm epididim sperm
sperm dna sperm dna
sperm stores sperm mağazaları
sperm parameters sperm parametreleri
sperm collection sperm koleksiyonu
reduced sperm count azalmış sperm sayısı
frozen sperm donmuş sperm
sperm morphology sperm morfolojisi
viable sperm canlı sperm
sperm egg sperm yumurtası
sperm and egg sperm ve yumurta
sperm function sperm işlevi
eggs sperm yumurta spermleri
sperm specimen sperm örneği
falling sperm counts düşen sperm sayısı
delivery of sperm sperm teslimi
sperm vitality sperm canlılığı