u look great

u look great teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u look great harika görünüyorsun

u look great terimi için benzer kelimeler ve anlamları

great great great great grandson büyük büyük büyük torun
great great great great grandfather büyük büyük büyük büyük dede
great-great-great-grandfather büyük, büyük, büyük büyükbaba
great-great-great granddaughter büyük büyük büyük torun
great-great-great-grandmother büyük-büyük-büyük-büyükannesi
great-great-great grandchildren büyük-büyük-büyük torun
great-great-great-grandchild büyük-büyük-büyük-torun
great great great harika harika harika
great-great-great-granddad büyük-büyük-büyük-büyükbaba
great-great-great-grandson büyük büyük büyük torunu
great-great-great son yüce yüce evlat
great great great niece büyük harika büyük yeğeni
great-great-great uncle büyük-büyük-büyük amca
look look up bak bak
what to look look for neye bakmalı
look look like benziyor bak
you look great harika görünüyorsun
look great harika görünüyorsun
they look great harika görünüyorlar
great new look harika yeni görünüm
will look great harika görünecek
would look great harika görünürdü
it look great harika görünüyor
you look so great harika görünüyorsun
we look forward with great pleasure büyük zevkle sabırsızlanıyoruz
i look great harika görünüyorum
look great on paper kağıt üzerinde harika görünmek
make them look great harika görünmelerini sağlayın
i look forward with great interest büyük ilgi ile sabırsızlanıyorum
which look great hangisi harika görünüyor
starting to look great harika görünmeye başla
i look forward with great expectation büyük bir beklentiyle dört gözle bekliyorum
is sure to look great harika görüneceğinden emin
plans look great planlar harika görünüyor
u look so great harika görünüyorsun
i look forward to the great things harika şeyleri dört gözle bekliyorum
diamonds look great elmas harika görünüyor
have great look iyi bak
probably look great to others muhtemelen başkalarına harika görünüyorsun
look forward with great anticipation büyük beklentisiyle dört gözle bekliyoruz
we look forward with great excitement büyük heyecanla bekliyoruz
look great on you sana iyi bak
has a great look harika bir görünüme sahip
great great grandfather büyük büyük dede
great-great-grandparents büyük büyük dedesi
great great grandmother büyük büyük anneanne
with great power comes great responsibility büyük güç büyük sorumluluk getirir
great great grandson büyük büyük torun
great great uncle büyük büyük amca
great great aunt büyük büyük teyze