a 10 year term

a 10 year term teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a 10 year term 10 yıl vadeli

a 10 year term terimi için benzer kelimeler ve anlamları

short-term pain for long-term gain uzun süreli kazanç için kısa süreli ağrı
short term and long term goals kısa vadeli ve uzun vadeli hedefler
both short term and long term hem kısa hem de uzun vadeli
short-term and long-term assignments. kısa ve uzun vadeli ödevler.
original term or any renewal term orijinal terim veya herhangi bir yenileme terim
near term and long term yakın ve uzun vadeli
term-term requirements vadeli şartlar
short term long term kısa vadeli uzun vadeli
long term and short term planning uzun vadeli ve kısa vadeli planlama
indefinite-term, fixed-term belirsiz terim, sabit terim
with medium and long term term vision orta ve uzun vadeli vizyon ile
from short term to long term kısa vadeden uzun vadeye
year term yıl dönemi
one year term bir yıl vadeli
four year term dört yıllık dönem
two year term iki yıllık dönem
five year term beş yıllık dönem
three-year term üç yıllık dönem
5 year term 5 yıl vadeli
3 year term 3 yıl vadeli
six-year term altı yıllık dönem
1 year term 1 yıl vadeli
term of one year bir yıl vadeli
2 year term 2 yıl vadeli
10 year term 10 yıl vadeli
second four-year term ikinci dört yıllık dönem
year term of office görev süresi
for a three year term üç yıllık bir süre için
serve a two year term iki yıllık dönem
a five-year term beş yıllık bir dönem
eight-year term sekiz yıllık dönem
year term certain belirli bir yıl
term and year dönem ve yıl
seven-year term yedi yıllık dönem
for a one year term bir yıllık dönem için
a four-year term dört yıllık bir dönem
10-year prison term 10 yıl hapis cezası
for a four-year term of office dört yıllık görev süresi için
for a second four year term ikinci dört yıllık dönem için
for a four year term dört yıllık bir dönem için
serve for a seven-year term yedi yıllığına görev yapmak
second five-year term ikinci beş yıllık dönem
its three-year term üç yıllık dönem
initial five year term ilk beş yıllık dönem
there in one year or even one term but america, amerika'da bir yıl hatta bir terim var
13 year term 13 yıl vadeli
loan 20-year term 20 yıllık kredi
four-year term president dört yıllık dönem başkanı
a third six-year term üçüncü altı yıllık dönem
shall serve a one year term bir yıl süreli